Ecorys onderzoekt de mogelijkheden voor een (onder)doorgang in Broek in Waterland (N247)

Ecorys heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld voor de (onder)doorgang van de N247 ter hoogte van Broek in Waterland. 
Een aanpassing van de N247 is wenselijk omdat automobilisten vertraging oplopen ter hoogte van Broek in Waterland (BiW), met name gedurende de ochtend- en avondspits. Bovendien ondervinden bewoners uit BiW overlast van de N247, aangezien deze provinciale weg door hun dorp loopt. Om deze verkeers- en leefbaarheidsproblemen op te lossen hebben de provincie Noord-Holland en de dorpsraad van BiW in co-creatie 5 oplossingsvarianten uitgewerkt: één bovengrondse variant en een viertal ondergrondse varianten. Ecorys is gevraagd de effecten van deze varianten uit de werken in een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). 

Het doel van de MKBA is om de verschillende maatschappelijke kosten en baten van de varianten op een rij te zetten en in geld te waarderen. Zo kan het nut en de noodzaak van het project beoordeeld worden en de 5 varianten met elkaar vergeleken worden. De omvangrijkste baten van het project zijn de bereikbaarheidsbaten. Daarnaast ontstaan effecten voor de leefbaarheid in Broek in Waterland, zoals de uitstoot van emissies, geluid en verkeersveiligheid. De ondergrondse varianten zorgen tevens voor baten door de vrijgekomen ruimte bovengronds. 
Voor alle varianten geldt dat de maatschappelijke baten, zoals berekend in deze MKBA, opwegen tegen de benodigde kosten. Echter, de uitkomsten zijn gevoelig voor de berekening van de reistijdwinsten. 

De bovengrondse variant heeft de hoogste baten/kostenverhouding. De investeringskosten van deze variant zijn beduidend lager, dan van de ondergrondse varianten. Echter , de bereikbaarheidsproblemen worden in de bovengrondse variant maar ten dele opgelost en de verwachting is dat er door toename van verkeer na 2030 opnieuw files ontstaan. Oftewel het probleemoplossend vermogen en de toekomstvastheid van de bovengrondse variant zijn minder goed dan bij de ondergrondse varianten. Daar komt bij dat de bovengrondse variant geen oplossing biedt voor de doorsnijding van het dorp en geen ruimte biedt voor ontwikkeling van een dorpsplein.

Als we ervan uit gaan dat de hoogte van de tijdwinsten en/of de tijdsduur van de tijdswinsten lager uitvalt, dan is de uitkomst van de MKBA beduidend minder goed voor de bovengrondse variant. Ook voor de ondergrondse varianten neemt de uitkomst van de MKBA dan af, maar relatief gezien minder sterk. 

Reeds gepubliceerde artikelen:

  1. Noord Hollands Dagblad
  2. Groot-Waterland
  3. Groot-Waterland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Eline Devillers
E mc@ecorys.com
T 010 4538 577