Ecorys evalueert Warmtewet en adviseert over toekomstig marktontwerp

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Sinds de inwerkingtreding van de Warmtewet ervaren tal van stakeholders knelpunten in de uitvoering van de wet. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken  heeft Ecorys, in samenwerking met Innoforte, de Warmtewet geëvalueerd en advies uitgebracht over het toekomstig marktontwerp.

Minister Kamp heeft in de warmtevisie (2015) aangegeven een trendbreuk te willen realiseren in de warmtevoorziening in Nederland. De minister wil naar een situatie toe waarbij warmtelevering een integraal onderdeel vormt van het Nederlandse energiesysteem. Het onderzoek geeft handvatten voor de besluitvorming door de minister en Tweede Kamer over de gewenste uitgangspunten voor de hernieuwde Warmtewet en het toekomstig marktontwerp (regelgevend kader).. Het onderzoek vormt daarmee een onderdeel van de uitvoeringsagenda van de warmtevisie.

Evaluatie Warmtewet
Volgens het onderzoek worden gebonden afnemers sinds de inwerkingtreding van de Warmtewet aanzienlijk beter beschermd. Een deel van deze afnemers is echter nog niet tevreden over de bescherming die de huidige Warmtewet biedt. Het oplossen van de 23 geïdentificeerde knelpunten kan deze ontevredenheid voor een deel mitigeren maar een deel is ook inherent gebonden aan warmtelevering en het feit dat niet voor iedere individuele situatie een passend gereguleerd tarief kan worden bepaald.

Marktorganisatiemodel
De onderzoekers adviseren om het toe te passen marktorganisatiemodel niet bindend vast te leggen in het regelgevend kader (marktontwerp). Hierdoor wordt ruimte voor maatwerk behouden. In het regelgevend kader zouden wel nadere eisen kunnen worden opgenomen over de wijze waarop eigenaren van warmtenetten moeten omgaan met verzoeken tot toegang door warmteproducenten.

Tariefbescherming
Een van de conclusies van het onderzoek is dat  de huidige niet-meer-dan-anders (NMDA) tariefbescherming niet toekomstbestendig is. Uit de analyse van de mogelijke alternatieven is gebleken dat geen enkel alternatief goed scoort op alle evaluatiecriteria, maar dat de zogenaamde ‘index-benadering’ het meest evenwichtig scoort op alle criteria. Deze benadering houdt in dat op NMDA-gebaseerde tarieven als startpunt worden gebruikt en dat deze jaarlijks worden herijkt (geïndexeerd) met een gemeten productiviteitsverandering. Het voordeel van deze index-bandering is dat er een betere aansluiting komt tussen de ontwikkeling van de kosten van warmtelevering en de inkomsten van warmteleveranciers.

Overige noodzakelijke maatregelen
Uit het onderzoek blijkt dat een effectieve Warmtewet en een passend marktorganisatiemodel alleen niet zullen leiden tot een realisatie van warmtevisie. Hiervoor zijn ook andere maatregelen nodig, zoals het op lokaalniveau maken van een integrale afweging tussen verschillende warmte-opties op basis van een goed ontworpen afwegingskader en het implementeren van effectieve prikkels voor zowel afnemers als aanbieders van duurzame warmte.

  • Klik hier voor het volledige rapport ‘Evaluatie Warmtewet en toekomstig marktontwerp warmte’.
  • Klik hier voor de Kamerbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Robert Haffner
Sectorleider Industry & Competition
T +31 (0)6 579 334 01
E: robert.haffner@ecorys.com