Ruimtelijke vraagstukken Vastgoed

Retail & Leisure

De Nederlandse winkelmarkt zit in een stroomversnelling. Veranderingen in consumentengedrag volgen elkaar in een snel tempo op. De bestedingen op het internet nemen fors toe. De leegstand in winkelgebieden is omvangrijker geworden dan wat wenselijk is. Grote en kleine binnensteden (en overige winkelconcentraties) polariseren en differentiëren.

Deze dynamiek maakt het noodzakelijk om keuzes te maken ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen, op alle niveaus en door alle betrokken partijen. Rekening moet worden gehouden met structurele trends zoals e-commerce, de opkomst van nieuwe (hybride) types formules en branches, de verbreding van de binnensteden en de wijzigende demogratie (vergrijzing, krimp). Dit is een vereiste om de kwaliteit en innovativiteit van binnensteden en winkelcentra op niveau te houden. Ecorys kan u daarmee in het kader van visievorming, beleidsformulering, effectuering en haalbaarheid helpen.

Er zweeft nog steeds een grote planvoorraad met nieuwbouw boven de markt. Tegelijkertijd kijken steeds meer partijen kritisch naar realiseerbaarheid en gevolgen van nieuwe winkel- en leisure-ruimte. Het traditionele dpo-onderzoek wordt losgelaten. De verwantschap met andere takken van marktonderzoek en beleidsvorming, zoals toerisme en bedrijventerreinen, neemt toe.

Ecorys speelt daarop in met ruimtelijke effectstudies die het evenwicht zoeken tussen bescherming en uitbouw van wat goed en sterk is, het faciliteren van innovatie en de verhoging van kwaliteit op korte en langere termijn. Daarbij volgen wij de jurisprudentie op de voet. Het gemeentelijk instrumentarium, de organisatie van ondernemersverenigingen en ondernemersfondsen en de belangen die volgen uit vastgoedbezit worden daarbij niet uit het oog verloren.

Ecorys is de adviseur op het gebied van detailhandel en vastgoed en levert een breed palet aan integrale onderzoeks- en adviesdiensten op de combinatie detailhandel en ruimte, economie, beleid, maatschappelijk en/of financiën. Wij werken voor regio’s, provincies, gemeenten, retailers, advocaten, ontwikkelaars, beleggers en pensioenfondsen.

Concreet leveren wij de volgende diensten:

1. Ruimtelijke (economische) effectstudie (distributieplanologisch onderzoek (dpo), duurzame ontwrichting)

2. Detailhandelsstructuurvisie (gemeente, regio, provincie)

3. Actieprogramma winkelgebieden (van visie naar beleid naar activiteiten naar evaluatie)

4. Toetsingen aan ladder voor duurzame verstedelijking (regionale marktbehoefte, relativiteitsvereiste, relevante leegstand, duurzame ruimtelijke kwaliteit)

5. Brancheringsadvies en verhuuradvies

6. Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse

7. Financieel-strategisch advies

8. Raad van State procedures

9. Vergunningen en BIBOB 

Ecorys beschikt over de expertise om uw detailhandelsvragen te beantwoorden en om u te ondersteunen met onderzoek en concrete adviezen waar u mee verder kunt. Ons track record kunt u vinden door op de specifieke dienst(en) die hierboven zijn opgenomen te klikken.