MKBA: Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Opdrachtgever: 

Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland

Status: 

afgerond

Jaar: 

2011

Uit de Nationale Markt- en Capaciteitenanalyse Weg uit 2011 is gebleken dat de Benelux-corridor (A4 Kethelplein – Beneluxplein) bij een hoge toekomstige economische groei een knelpunt zal vormen voor de verkeersdoorstroming en goede bereikbaarheid. Daarnaast is er bezorgdheid over de eenzijdige ontsluiting van het havencomplex over de weg via de A15. Dit maakt de bereikbaarheid van het complex kwetsbaar en kan bij ongevallen of calamiteiten leiden tot grote vertragingen (en schade).

In het Masterplan Rotterdam Vooruit is geconstateerd dat een Nieuwe Westelijke Oeververbinding de beste oplossing is om beide opgaven, verbetering van de doorstroming op de Benelux-corridor en een extra ontsluitingsmogelijkheid van de haven, in te vullen. In opdracht van de Projectorganisatie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) heeft Ecorys een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. De MKBA is uitgevoerd voor twee (hoofd)oplossingsrichtingen met daarbinnen vijf te onderscheiden varianten, inclusief de aanvullende maatregelen die nodig zijn om de verbinding effectief in het netwerk te laten functioneren:

  • Het Blankenburgtracé, een zinktunnel ten oosten van Maassluis/Rozenburg;
  • Het Oranjetracé, een boortunnel ter hoogte van de Maeslantkering.

Uit het onderzoek bleek dat een nieuwe westelijke oeververbinding maatschappelijk rendabel is bij hoge economische groei. Het Blankenburgtracé scoort in economische termen beter als gevolg van lagere aanleg- en onderhoudskosten en hogere bereikbaarheidsbaten, ondanks negatievere effecten op landschap en recreatie dan het Oranjetracé.