MKBA Internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs

Opdrachtgever: 

Ministerie van OCW

Status: 

afgerond

Jaar: 

2013

In opdracht van het ministerie van OCW heeft Ecorys een maatschapppelijke kostenbatenanalyse (MKBA) uitgevoerd van de internationaliseringsactiviteiten in het primair en voortgezet onderwijs. De totale kosten voor (extra) internationaliseringsactiviteiten worden per jaar geschat op 26,7 miljoen euro. Daar staan baten tegenover die overwegend pas op de lange termijn te verwachten zijn.

De toekomstige baten voor leerlingen bestaan uit een verbetering van hun arbeidsmarktperspectief en een mogelijke reductie van kosten voor (extra) talencursussen in de toekomst. Ook kan, als gevolg van internationalisering, de kwaliteit van onderwijs toenemen. Leraren kunnen hun arbeidsmarktperspectief vergroten (binnen dan wel buiten het onderwijs). Voor de Nederlandse economie zijn op termijn positieve baten te verwachten als gevolg van extra belastinginkomsten, meer internationaal hoogopgeleide werknemers en versterkte handelsrelaties. Vanwege het ontbreken van empirische gegevens is de omvang van deze baten moeilijk in geld uit te drukken.