Evaluatie Intellectueel Eigendom

Opdrachtgever: 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Status: 

afgerond

Jaar: 

2011

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voert al jarenlang beleid op het gebied van Intellectueel Eigendom (IE). Deze opdracht, uitgevoerd samen met Kwink, betreft een ex-post evaluatie van de mate van doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en uitvoering (inclusief het functioneren van het Octrooicentrum). Beleid en uitvoering zullen mede worden beoordeeld aan de hand van de resultaten van een representatief onderzoek onder de diverse doelgroepen, zoals bedrijven (met name het MKB), particuliere uitvinders, octrooigemachtigden en kennisinstellingen. Het onderzoek zal de knelpunten van het huidige IE-beleid in kaart brengen, en concrete aanbevelingen doen om deze knelpunten weg te nemen of te verminderen.