Beter Benutten Spoor

Status: 

lopend

Jaar: 

2012

In het regeerakkoord wordt de trend van de laatste jaren doorgezet om fors te investeren in Beter Benutten van de bestaande infrastructuur. In 2012 is een proces gestart waarin voor elf regionale spoorlijnen gekeken wordt naar de mogelijkheden van Beter Benutten. Dit in navolging van de Nationale Markt- en capaciteitsanalyse die in 2011 is uitgevoerd. Deze NMCA signaleert waar de infrastructuur in 2020 en in 2028 naar verwachting niet toereikend is om de bereikbaarheidsdoelen uit het ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte te realiseren.

In de lopende studie Beter Benutten regionale spoorlijnen wordt met meer detail naar de problematiek op de regionale spoorlijnen gekeken die gesignaleerd zijn in de NMCA. Er is gestart met een probleemanalyse, waarin rekening wordt gehouden met de feitelijke gegevens op de baanvakken, lange termijn ontwikkelingen binnen de regio en de multimodale bereikbaarheid van het gebied. Vanuit de gedachte van Beter Benutten wordt gezocht naar mogelijke oplossingen, buiten grootschalige infrastructurele maatregelen. Dit kunnen oplossingen zijn in de inzet van het materieel, de dienstregeling (spitspendels), gericht spitsvervoer met bussen of vraagbeïnvloeding (spitsmijden of samenwerking onderwijsinstellingen). Dit alles om de capaciteit in de spits beter aan te laten sluiten bij de vraag om zo de overlast van moeten staan of zelfs moeten achter blijven op het perron te verminderen.

Vanuit het Ministerie van I&M bestaat de behoefte om de maatregelpakketten die opgesteld worden voor de negen spoorlijnen te toetsen op hun kosteneffectiviteit. Ecorys is gevraagd om te ondersteunen bij het uitwerken van de methodiek en het toepassen ervan. Momenteel worden de maatregelpakketten vastgesteld en getoetst op kosteneffectiviteit. De verwachting is dat de uitkomsten het eerste kwartaal van 2013 beschikbaar zijn.