Onderzoek Ecorys naar de sociale situatie in de Parkstad Limburg

Ecorys heeft in opdracht van de Provincie Limburg onderzoek gedaan naar de sociale situatie in de Parkstad Limburg. Vijftig jaar na de sluiting van de mijnen blijkt dat het nog steeds zoeken is naar een structurele positieve omslag van de sociaal- economische situatie in Parkstad Limburg. De vraag dient zich aan wat nodig is om de sociaal- economische situatie op een structurele wijze te verbeteren en optimaal maatschappelijk rendement van toekomstige investeringen in Parkstad te realiseren. De Provincie Limburg wilde deze vraag aan de hand van een feiten- en beleidsanalyse over de periode na de mijnsluiting (1965-2015) laten onderzoeken. Op 10 december jl. is het rapport overhandigd aan de Provincie Limburg.

Arbeidsparticipatie stijgt, maar onvoldoende
Kijkend naar de cijfers is de conclusie dat de arbeidsparticipatie in Parkstad over de laatste decennia is toegenomen. Tegelijkertijd is de achterstand op Nederland niet wezenlijk ingelopen. De problematiek rond de te lage participatie is vooral geconcentreerd in een beperkt aantal buurtclusters, vooral in Heerlen en Kerkrade. In de VONSS-gemeenten speelt deze problematiek niet of nauwelijks. Kijkend naar de kenmerken van de buurtclusters hangt de lage participatiegraad direct samen met de bredere sociale problematiek in deze buurtclusters, laag opleidingsniveau, inmiddels derde generatie werklozen, zwakke gezondheid (geestelijk en fysiek).

Hoofdconclusie beleidsevaluatie
De beleidsevaluatie laat het volgende beeld zien: het economische structuurbeleid dat na 1965 is ingezet kan als relevant worden bestempeld. Het sociaal beleid was in de eerste periode, tot 1990, onderontwikkeld. Vanaf 1990 is het sociaal beleid tot op de dag van vandaag wel relevant. Het economisch structuurbeleid is over het algemeen effectief geweest, en dan ook vooral vanaf 1990. De keuzes voor 1990 waren niet gelukkig: te weinig aansluiting bij de karakteristieken van het gebied. Dat is vanaf 1990 veranderd, er is meer aansluiting bij de sterke punten van de regio. Het sociaal beleid is evenwel niet voldoende effectief geweest, zo blijkt uit de cijfers. Dat is niet zozeer vanwege verkeerde keuzes of haperende uitvoering. Voor zover er beleidsevaluaties zijn uitgevoerd is de conclusie vooral dat het sociaal beleid te kleinschalig en te versnipperd is. Dat is onvoldoende om de diepgewortelde problemen in de ‘rode’ buurtclusters structureel aan te pakken en het gat met Nederland te verkleinen. Ook kan dit beleid niet voortgezet worden: verdere bezuinigingen en het opraken van de gemeentelijke reserves laten dit niet toe. Over de efficiency van het beleid is weinig te zeggen vanwege het ontbreken van de nodige gegevens. Wel lijkt het economisch structuurbeleid, zeker over de periode 1990-2000, efficiĆ«nt.

  • Klik hier om het volledige rapport te downloaden op de website van Provincie Limburg.
  • Klik hier voor het artikel van de NOS.
  • Klik hier voor het artikel van Dagblad De Limburger.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Atze Verkennis
Practiceleader Social and Regional Economics
T 010 453 8779
E atze.verkennis@ecorys.com