Ministerie van OCW publiceert onderzoek Ecorys over ontwikkeling leenrechtvergoeding

Het ministerie van OCW heeft op 16 juni 2017 een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd over de afdracht van leenrechtvergoedingen van bibliotheken aan auteurs en andere rechthebbenden, en de samenhang met uitleningen via schoolbibliotheken. Dit onderzoek is uitgevoerd door Ecorys in samenwerking met IViR.

Op grond van een uitzonderingsbepaling in de Auteurswet mogen openbare bibliotheken zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden (o.a. auteurs en uitgevers) werken (boeken, beeld- en geluidsdragers) uitlenen, mits hiervoor een billijke vergoeding (leenrechtvergoeding) aan de rechthebbenden wordt betaald. De Stichting Leenrecht is aangewezen om deze wettelijke vergoeding te innen bij de openbare bibliotheken. Zij heeft geconstateerd dat het aantal doorgegeven uitleningen de laatste jaren afneemt, waarna de vraag is opgeworpen aan welke oorzaken deze daling is toe te schrijven, in het bijzonder de relatie met het ontstaan van bibliotheken op school. 

Ecorys en IViR hebben dit onderzoek in het najaar van 2016 uitgevoerd. De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn: 
- Over de periode 2006-2015 is het aantal uitleningen gedaald van ongeveer 125 mln. naar ongeveer 80 mln.; 
- In dezelfde periode zijn de afdrachten van leengelden gedaald van circa €15 mln. naar circa € 11 mln.; 
- De daling is het grootst onder de uitleningen en afdrachten bij boeken voor volwassenen; 
- De gemiddelde inkomsten uit leenrechtvergoedingen waren voor rechthebbenden in 2014 op jaarbasis in reĆ«le termen € 775 lager dan in 2006; 
- Van de daling van leenrechtplichtige uitleningen van jeugdboeken is over de gehele onderzochte periode een aantal van circa 10 mln. toe te schrijven aan het ontstaan van bibliotheken op school; 
- Er zijn verschillen tussen de uitleendata van het CBS en de Stichting Leenrecht. Het rapport beschrijft een aantal factoren dat de verschillen voor een belangrijk deel verklaart. 

Het rapport en de Kamer brief met bovenstaande informatie zijn hier te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lars Meindert
Projectmanager
T 010 4538 577
E mc@ecorys.com