Ministerie van OCW publiceert Ecorys-rapport ‘Tel mee met Taal’


In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Ecorys in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut de evaluatie uitgevoerd van het actieprogramma Tel mee met Taal. In 2015 is op initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS gestart met het actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018 om een extra impuls te geven aan het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid. 

Het actieprogramma Tel mee met Taal bestaat uit meerdere acties die gelinkt zijn aan het bevorderen van taalvaardigheid, waaronder het stimuleren van taalakkoorden en taalscholing op de werkvloer, het bevorderen van lezen en leesplezier, het stimuleren van kennis uitwisselen, netwerken en communiceren, en de lokale netwerkaanpak ‘Taal voor het Leven’.

Uit de evaluatie van het actieprogramma blijkt dat Tel mee met Taal succesvol is geweest in het behalen van de beoogde resultaten en de geformuleerde ambities. Bijna alle actielijnen hebben de ambities ten aanzien van bereik van doelgroepen (volwassen laaggeletterden, kinderen, etc.) behaald. Tel mee met Taal heeft bijgedragen aan het verhogen van de zelfredzaamheid, participatie en ontwikkelingsmogelijkheden van laaggeletterden. Tevens heeft Tel mee met Taal bijgedragen aan een sterkere samenwerking tussen gemeenten en lokale partners om laaggeletterdheid te voorkomen en aan te pakken. 

Uit de evaluatie blijkt ook dat er nog wel stappen gezet moeten worden om de verbinding te maken tussen preventie en curatie van laaggeletterdheid. Verschillende
teams binnen de bibliotheek, scholen en taalaanbieders zijn met preventie óf curatie bezig, maar daadwerlijke samenwerking vindt weinig plaats. Het zijn soms nog echt twee gescheiden werelden.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode mei 2016 – maart 2018, door middel van literatuuronderzoek, vragenlijsten en interviews met onder meer bibliotheken, gemeentes en onderwijsinstellingen. 

Klik hier om het rapport en de Kamerbrief te downloaden.

Voor meer informatie:

Dr. Saraï Sapulete
E Sarai.sapulete@ecorys.com
T  +31 6 14243344