Ecorys evalueert Wet Markt en Overheid voor het ministerie van Economische Zaken


In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Ecorys samen met het advocatenkantoor Bird & Bird de Wet Markt en Overheid geëvalueerd. Het evaluatieonderzoek heeft zich gericht op (1) de inventarisatie van de problematiek, (2) de toepassing van de wettelijke uitzonderingen, waaronder de uitzondering voor economische activiteiten wanneer daar een ‘Algemeen Belangbesluit’ over genomen is (3) de verhouding met andere wet- en regelgeving (4) en tot slot de toeppassing van de wet in de praktijk.

Wet Markt en Overheid (MenO)
Overheden die economische activiteiten verrichten genieten mogelijk een aantal voordelen en kunnen daardoor een betere marktpositie verkrijgen dan het bedrijfsleven. Hierdoor kunnen ongelijke concurrentieverhoudingen ontstaan tussen publieke en private spelers. Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden en vanaf 1 juli 2014 moeten overheden zich aan gedragsregels houden om oneerlijke concurrentie met ondernemingen te voorkomen. De doelstelling van de wet is zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen te creëren tussen overheden en bedrijven, rekening houdend met de specifieke publieke taken van de overheid.

Gelijke(re) concurrentieverhoudingen
Ecorys concludeert dat de Wet MenO op hoofdlijnen heeft bijgedragen aan het doel van de wet, te weten het creëren van gelijke(re) concurrentieverhoudingen. Er zijn hierbij wel een aantal kanttekeningen te plaatsen:

-Ten eerste heeft de invoering van de wet overheden gedwongen om meer rekening te houden met de markt en de gevolgen die concurrentie van de overheid kan hebben voor particuliere marktpartijen. De risico’s op ongelijke concurrentie zijn daarmee verlaagd. Dit effect wordt echter ondermijnd doordat  met name gemeenten veelvuldig gebruik maken van de algemeen belang uitzondering, waarmee de reikwijdte van de wet (sterk) is ingeperkt. Omdat de gedragsregels van de Wet MenO niet gelden bij een algemeen belang besluit, wordt het risico op ongelijke concurrentieverhoudingen in deze gevallen niet weggenomen;
- Ten tweede zijn overheden, met name gemeenten, niet altijd actief bezig met markt versus overheid problematiek;
-Ten derde zijn bedrijven vaak niet op de hoogte van de Wet MenO en daarnaast vallen veel van de irritaties en hinder die marktpartijen en brancheorganisatie ervaren buiten de reikwijdte van de Wet MenO. De wet draagt dus wel bij aan gelijke(re) concurrentieverhoudingen, maar laat vanuit de optiek van de markt ook veel problemen bestaan.

Tot slot is de mate waarin de wet heeft bijgedragen aan gelijke concurrentieverhoudingen niet in kwantitatieve zin te duiden. Ecorys benadrukt dat de bijdrage van de wet aan deze doelstelling suboptimaal is. Achterliggend probleem is dat de bredere doelstelling van gelijke(re) concurrentieverhoudingen niet sterk leeft onder overheden, en marktpartijen niet of nauwelijks in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze te geven over een voorgenomen algemeen belangbesluit.

• Klik hier voor de Kamerbrief met beleidsreactie evaluatie Wet Markt en Overheid.
• Klik hier voor het eindrapport.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Robert Haffner
Partner, marktwerking en regulering
E robert.haffner@ecorys.com
T 010 453 86 26