Ecorys aan de basis voor nieuw Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem-Nijmegen


In de regio Arnhem-Nijmegen is al een aantal jaren sprake van een overaanbod van bedrijventerreinen, kantoren en locaties voor perifere detailhandel. De 19 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland zijn, samen met Ecorys, aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een Regionaal Programma Werklocaties. Hierin zijn nadere voorstellen uitgewerkt om het aanbod van bedrijventerreinen, kantoren en locaties voor perifere detailhandel weer met de toekomstige vraag in evenwicht te brengen. 

Het regionale overaanbod staat nieuwe, gewenste ontwikkelingen in de weg. Omdat dit grote gevolgen heeft voor de aantrekkingskracht van de regio is het RPW opgesteld. Doel van het RPW is ruimte te creĆ«ren voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven door te zorgen voor evenwicht tussen vraag en aanbod voor werklocaties. Het RPW bevat voorstellen voor het in balans brengen van vraag en aanbod naar werklocaties, inclusief afspraken over monitoring, evaluatie en herijking. Hierbij hebben naast kwantitatieve vooral kwalitatieve analyses naar de geschiktheid van locaties een rol gespeeld in het uiteindelijk voorstel. Het RPW is een programma voor zowel bedrijventerreinen, kantoren als perifere detailhandel.

Besluitvormingstraject 
Op 6 oktober 2017 is het definitieve RPW in het Portefeuillehoudersoverleg Economie besproken. Tijdens dit overleg heeft een meerderheid van de portefeuillehouders aangegeven de voorstellen in het RPW te kunnen steunen. Het RPW zal door deze gemeenten met een positief advies aan de raad worden voorgelegd. Na besluitvorming over het RPW in de raden van de 19 gemeenten zal het RPW in januari 2018 aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland worden aangeboden voor besluitvorming. Het RPW wordt hiermee een toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 

Voor meer informatie:

Michel Hek
Sectorleider Regions & Cities
T 010 4538 800
E michel.hek@ecorys.com