EXPERTISE

Regio: Investeren in de regio

Ecorys houdt zich veelvuldig bezig met vraagstukken over ruimtelijke en regionale economie. Bij de analyse van de verkiezingsprogramma’s waren onze ruimtelijke economen dan ook bovengemiddeld geïnteresseerd in wat de politieke partijen hebben opgetekend over thema’s als Krimp & Groei, ruimtelijke ordening, klimaat- en waterbeleid, en de tegenstelling tussen stad en platteland. Hoewel ruimtelijke economie een vakgebied is dat vaak op regionaal of gemeentelijk niveau wordt beoefend, hebben de partijen veel geschreven over overkoepelende nationale componenten van dit beleid. 

Een van de zaken die uit verschillende programma’s naar voren komt is dat er meer in ‘de regio’ geïnvesteerd moet worden om de nadelige effecten van krimp tegen te gaan. Krimpgebieden hebben onder andere te maken met ontgroening en vergrijzing, een daling van de werkgelegenheid en verschraling van de woningmarkt. Dit komt onder meer voort uit te trek naar de stad; een internationale trend die sinds 1990 ook in Nederland dominant is en anno 2017 lijkt door te zetten. Het Planbureau van de Leefomgeving spreekt dan ook van een ‘urban age’. De bloei van de stad kent zijn keerzijde op het platteland, en veel politieke partijen pleiten dan ook voor extra regionale investeringen in regionaal economische groei. De partijen CDA, PvdA, GroenLinks en d66 spreken hier concreet over in hun verkiezingsprogramma’s. Zo stelt de PvdA dat er een regionale uitvoering moet komen van het nationale topsectorenbeleid, middels regionale investeringsmaatschappijen. 

Momenteel bestaan er de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die investeren in de regionale economie door middel van kredieten en participaties. Ecorys heeft het afgelopen jaar deze ROM’s geëvalueerd. Als een nieuwe coalitie ervoor kiest de regionale investeringen via de ROM’s te intensiveren, is het verstandig de samenwerking tussen de verschillende ROM’s en het Nederlandse Investeringsagentschap (NIA) te bevorderen. Dit was een van de aanbevelingen die voortvloeide uit de evaluatie. Daarbij lijkt de rol van de ROM’s in de financieringsketen van positieve waarde voor de regionale economie, waarbij EZ als aandeelhouder en subsidient bij uitstek geschikt is om het bovenregionaal denken en handelen te coördineren. 

Een ander onderwerp dat breed besproken wordt in de verschillende verkiezingsprogramma’s zijn de provincies, die als bestuurslaag onder druk staan. Lees hierover in ons volgende blog!

Voor correspondentie kunt u contact opnemen met siebe.stellingwerf@ecorys.com