Sociale vraagstukken

Onderwijs

Op stelselniveau ondersteunen we overheden op een breed scala aan beleidsonderwerpen, in alle deelsectoren: basisonderwijs. voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en volwasseneducatie We doen dat zowel voor internationale instanties (Europese Commissie DG EAC, DG EMPL, OESO), de Nederlandse overheid (ministeries OCW, SZW, EZ) als voor gemeenten en regionale overheden. Daarnaast voeren we onderzoeks- en adviesopdrachten uit voor onderwijsinstellingen.

De langjarige relaties die we hebben binnen “verticale onderwijsbeleidskolom” maakt ons uniek in Nederland. Onderwerpen waar we veel onderzoek naar doen zijn: Aanval op schooluitval, Financiering onderwijs, Leerlingendaling, Leerplicht, Onderwijs en internationalisering, Innovatie in het onderwijs, Ouders en school samen, Passend onderwijs, Schooltijden en onderwijstijd, de Lerarenagenda , Taal en rekenen, werking van het onderwijsstelsel.