Economische vraagstukken

Marktordening en regulering

Het marktmechanisme zou ervoor moeten zorgen dat afnemers “waar voor hun geld” krijgen. De markt kan echter ook “falen”, in dat geval moet de overheid onze publieke belangen borgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld met sectorspecifieke regelgeving, zoals de Elektriciteits- en Gaswet, de Wet Marktordening Gezondheidszorg of de Telecommunicatiewet, en door de instelling van toezichthouders zoals de Autoriteit Consument en Markt, de Kansspelautoriteit en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Ecorys biedt ondersteuning aan bedrijven, toezichthouders en overheidsinstellingen op een breed scala aan marktordenings- en reguleringsvraagstukken. Wij hebben rijke expertise op de volgende thema’s:

 • Beleidsadvies: analyse van de publieke belangen en de wijze waarop de overheid deze het beste kan borgen

  Welke set van regels en instrumenten (“marktmodel” of “marktontwerp”)  is nodig om publieke doelen te bereiken? Wat is de optimale balans tussen concurrentie en regulering? Welke regels zijn het beste? In hoeverre werken beleidsinstrumenten zoals verwacht? Hoe kunnen deze worden verbeterd?

 • Advies aan toezichthouders over vast te stellen reguleringsmaatregelen (tariefregulering; kostentoerekening; incentive regulation)

  Hoe moeten toezichthouders (Autoriteit Consument en Markt, Nederlandse Zorgautoriteit) gereguleerde tarieven vaststellen? Op welke wijze kan de hoogte van het redelijk rendement worden vastgesteld? Op welke wijze moeten kosten worden toegerekend?

 • Ondersteuning bij een fusiemelding of andere mededingingsprocedures bij de Autoriteit Consument en Markt of de Europese Commissie

  In hoeverre leidt een fusie tot het ontstaan of de versterking van een economische machtspositie? Wat is de omvang van de schade als gevolg van een kartel? Is er sprake van misbruik van een economische machtspositie?

 • Ondersteuning in procedure over (mogelijke) staatssteun bij de Europese Commissie

  In hoeverre is sprake van ongeoorloofde staatssteun? Past de hoogte van de compensatie (of de garantie) binnen het Europese kader?

 • Onderbouwing van tarieven in het kader van de Wet Markt en Overheid

  In hoeverre zijn marktactiviteiten van overheidsorganisaties toegestaan? Wat zijn daarvan de effecten?