EXPERTISE

Een nieuw punt op de klimaatagenda

Na het Akkoord van Parijs van 22 december 2015 is er een wereldwijde consensus bereikt om klimaatverandering te beperken tot 2C. Om het in Parijs vastgestelde doel te halen ligt er nu een grote opgave voor de binnenlandse politiek om in de komende vier jaar flinke stappen te gaan zetten. Er zijn in de verkiezingsretoriek van deze maand echter duidelijk verschillen te zien geweest in tot welke mate en hoe de deze doelen behaalt behoren te worden.

Er zijn veel kleuren en smaken in de invulling van het klimaatbeleid door de verschillende partijen, maar ook een aantal terugkerende thema’s. De energietransitie en milieuzones voor gemotoriseerd verkeer zijn twee centrale thema’s die door de verkiezingsprogramma’s heen naar voren komen. De SP, PvdA, D66 en GroenLinks staan hierbij uniform achter het afschaffen van kolen- en kerncentrales, waarvan geen melding wordt gedaan in de partijprogramma’s van het CDA of VVD. Daarnaast zien de meeste partijen meer potentie in offshore wind energie en lokale opwekking (zonne-energie en warmtepompen) dan investeren in windmolens op land. In tegenstelling tot de andere partijen gaat de VVD uit van het Europees klimaatbeleid zonder daarnaast een additionele investeringsopgave te specificeren. Aan de andere kant van het spectrum spreekt de SP zich uit over het invoeren een nationale klimaatwet. Verder valt op dat alleen GroenLinks, D66 en de ChristenUnie specifieke emissie en energie doelstellingen specificeren. Wellicht onverwacht, blijken ook dit de enige partijen te zijn met een programma dat volgens het PBL de beloftes va Parijs zou kunnen waarmaken.

Er komt ook een duidelijk onderscheid naar voren tussen “linkse- en rechtse” partijen in het doorvoeren van milieuzones voor gemotoriseerd verkeer. D66, de ChristenUnie, Groenlinks en PvdA beogen gemeentes te ondersteunen in het doorvoeren van de milieuzones. In tegenstelling zijn de VVD en de PVV daar eenduidig op tegen. Het CDA doet geen uitspraak over de maatregel.

Met de uitslag van de verkiezingen zien we nu twee kampen tegenover elkaar staan die samen het klimaatbeleid moeten gaan vormgeven. De cruciale resterende vraag blijft dan ook hoe de Nederlandse klimaatagenda in de kabinetsformatie een plek zal gaan krijgen. In deze opgave zal tot een maatschappelijke optimale uitkomst gekomen moeten worden.

Ecorys experts zijn zeer ervaren met het analyseren en doorrekenen van welvaartseffecten van beleid. Met onze uitgebreide kennis van de energietransitie en het Nederlandse en Europees energie en klimaat beleid, dragen wij graag bij aan om tot een effectieve klimaatagenda te komen.

Meer informatie:

Koen Berentsen, Consultant Energy, Environment, and Economics
E koen.berentsen@ecorys.com | T 010 4538 800