Ruimtelijke vraagstukken Havens en goederenvervoer

Duurzame mobiliteit en SUMP

Mobiliteitsbeleid is duurzaam als het bijdraagt aan doelstellingen vanuit de regionale economie, milieu, veiligheid, leefbaarheid, kwaliteit van leven en bereikbaarheid. Mobiliteit is geen doel op zich. Per regio (Euregionaal, krimp of groei) of gemeente kunnen ambities en daarmee accenten verschillen. Duurzame mobiliteit vraagt om een strategie en een visie.

Ontwikkelingen in de omgeving en in beleidskaders – waaronder de Urban mobility package (EU) en de Nieuwe omgevingsvisie (Rijk) – vragen om een transitie in overheidssturing. Samenwerken staat steeds meer centraal. De SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) methodiek geeft hiervoor een kapstok. De kern hiervan is:

 • Samen met burgers, bedrijven en (andere) overheden mobiliteit voor de toekomst vormgeven.
 • Mobiliteit als instrument om doelen vanuit verschillende disciplines te bereiken.
 • Niet het verkeer / infrastructuur staat centraal, maar de behoeften van burgers en bedrijven.

Omdat de SUMP methodiek anders is dan het opstellen van een traditioneel GVVP/RVVP/PVVP zijn er uitdagingen in de aanpak. Dit zijn onder andere:

 • Ontwikkelen van een gedragen visie
  • Betrekken stakeholders
 • Vertalen naar en ontwikkelen van effectieve maatregelenpakketten
  • Doelbereik, maatschappelijke meerwaarde, kosteneffectiviteit, kosten-baten analyse op verschillende domeinen
  • Samenhang pakketten
 • Monitoring en evaluatie
 • SMART indicatoren zodat bijstelling mogelijk is (adaptieve programmering)

Ecorys is actief betrokken bij strategisch mobiliteitsbeleid (SUMP) en het aangaan van de uitdagingen daarbinnen op alle stappen en schaalniveaus. Referenties zijn onder andere:

Gemeentelijk / regionaal:

 •  Impact assessments, maatschappelijke meerwaarde, kosten effectiviteits- en kosten-baten analyses op verschillende domeinen
 •  Lid regionaal kernteam SUMP: vormgeving en implementatie SUMP, toepassing Future Search methodiek

Nationaal:

 • Opzetten en uitvoeren monitoring en evaluatie programma (onder andere beter benutten)
 • Impact assessments, maatschappelijke meerwaarde, kosten effectiviteits- en kosten-baten analyses op verschillende domeinen

EU:

 • Effectanalyse SUMPs, nul-emissie logistiek en toegangsregulering ten behoeve van de urban mobility package
 • Eltis, The European Urban Mobility Observatory. Het beheren en ontwikkelen van de Eltis portal en het stimuleren van integrale duurzame stedelijke mobiliteitsplanning in Europese steden. Verantwoordelijkheid: Onderdeel duurzame stedelijke mobiliteitsplanning; secretaris van het Europees Platform voor Duurzame Stedelijke Mobiliteitsplannen (SUMP)
 • Impact assessments
 • Opzetten en uitvoeren evaluatie en monitoring Marco Polo programma

Buiten EU:

 • Duurzame stedelijke mobiliteit in niet EU landen. Ondersteunen van de inspanningen van de Europese Commissie om niet EU landen te ondersteunen bij duurzame stedelijke mobiliteitsplanning (waaronder China en Turkije).
 • Impact assessments

Openbaar vervoer

 • Conclusie dat het idee om de Belgische kusttram tot in Zeeuws-Vlaanderen door te trekken geen kans van slagen heeft
 • Impact assessments voor de provincie Zuid-Holland